1.1. Industrijska simbioza korist i uticaj

Članice industrijske simbioze MISS, seoska gazdinstva iz Medveđe okupljena oko PR Zavičaj u tegli i socijalne franšize BIO IDEA, uz podršku Instituta za opštu i fizičku hemiju Beograd i Fakulteta za preduzetništvo Univerziteta Union Nikola Tesla Beograd, stvaraju nove poslovne prilike za nezaposlene žene u seoskim lokalnim zajednicama i istovremeno pozitivno utiču na životnu sredinu kroz zatvaranje cirkularne petlje. Projekat MISS i Socijalna franšiza BIO IDEA nisu samo doneli pozitivne promene u lokalne zajednice, već su omogućili povezivanje i umrežavanje žena iz različitih regiona Srbije, što je povećalo njihov ekonomski i socijalni kapital, pripremajući ih za aktivno učešće u zelenoj tranziciji i podržavajući ciljeve klimatske neutralnosti. U nastavku ove edukativne jedinice, želimo da vam ukažemo na pozitivan uticaj na vaše živote i životnu sredinu ako uključite vaše male biznise u mrežu Socijalne franšize BIO IDEA i mrežu industrijske solidarne simbioze MISS

→ Ekonomski Aspekti
Industrijska simbioza nesumnjivo donosi brojne ekonomske koristi kako za poslovne subjekte, tako i za teritorijalne ekonomske jedinice. Na nivou preduzetničkih inicijativa, jedna od glavnih koristi je stvaranje dodatnih prihoda putem prodaje ili razmene industrijskog otpada. Ova praksa omogućava poslovnim organizacijama da ostvare vrednost iz otpadnih materijala koji bi inače bili neiskorišćeni ili odbačeni. Takođe, industrijska simbioza omogućava proizvođačima da ostvare uštede na sirovinama, smanje troškove za odlaganje otpada i prošire svoje tržište.
Na nivou lokalnih zajednica i regiona, koristi uključuju stvaranje novih poslovnih i razvojnih prilika. Industrijska simbioza može dovesti do privlačenja novih investicija i kompanija, čime se očuvaju postojeća radna mesta i podstiče lokalni ekonomski razvoj. Takođe, smanjuje se zavisnost od uvoznih resursa, što doprinosi povećanju samoodrživosti teritorija. Ovo može podstaći lokalnu proizvodnju i povećati svest o održivosti među građanima.

→ Društveni Aspekti
Industrijska simbioza takođe ima pozitivan uticaj na društvo. Unapređenje svesti o održivosti širi se prema susednim gradovima i populacijama, stvarajući zelenije ekosisteme i smanjujući pritisak na lokalne resurse. Kroz ovu praksu, stvara se pozitivan efekat na zajednice, poboljšavajući kvalitet života građana i doprinoseći održivom razvoju.
Dodatno, industrijska simbioza može stvoriti nove zelene radne prilike. Ovo je posebno značajno u ruralnim ili manje razvijenim područjima, gde takve prilike mogu značiti ekonomski preporod i smanjenje depopulacije. Povećanje zaposlenosti i ekonomske aktivnosti može poboljšati životne uslove i pristup obrazovanju i zdravstvu u tim područjima.

→ Ekološki Aspekti
Najvažnija korist industrijske simbioze je njen pozitivan uticaj na životnu sredinu. Očigledna ekološka korist leži u smanjenju upotrebe sirovina. Razmenom i ponovnom upotrebom resursa, smanjuje se potreba za eksploatacijom prirodnih resursa. Ovo doprinosi očuvanju prirodnih staništa i smanjenju pritiska na ekosisteme.
Industrijska simbioza takođe podstiče reciklažu vode, otpada i energije. Povećana efikasnost u korišćenju ovih resursa smanjuje emisiju zagađujućih materijala i gasova staklene bašte. Na primer, razmenom bio-otpada između seoskih gazdinstava i socijalnih preduzetnica, postiže se smanjenje potrebe za sirovinama biljnog porekla sa jedne strane i smanjuju se emisije CO2 koje bi se proizvele raspadom bio-otpada na deponijama. Ovo ima dalekosežan pozitivan uticaj na borbu protiv klimatskih promena i očuvanje planete.

Zaključak

Industrijska Simbioza (IS) korist i uticaj:

Industrijska simbioza donosi niz koristi na ekonomskom, socijalnom i ekološkom planu. Povećava efikasnost resursa, podržava ekonomski rast, unapređuje kvalitet života i doprinosi očuvanju prirode. U narednim jedinicama, detaljnije ćemo razmotriti kako se možete uključiti u ovu inspirativnu praksu i ostvariti koristi za svoj posao i zajednicu. Korist koju socijalne preduzetnice ostvaruju koristeći strategiju IS direktno se odnosi i na njihov uticaj prema lokalnoj zajednici. Ovaj impakt se multiplicira u našem konkretnom primeru Socijalne franšize BIO IDEA i MISS-a.:

Ekonomske koristi:
Prihod iz otpada: U projektu MiSS, žene iz Medveđe stvaraju prihod kroz preradu bio-otpada paprike u inovativne proizvode poput biomaski i sapuna, koristeći materijale koji bi inače bili odbačeni.
Smanjenje troškova: Smanjenje troškova za uklanjanje bio-otpada sa divljih deponijama uštedelo je sredstva i resurse lokalne zajednice

Društvene koristi:
Nova radna mesta: Projekat MISS je stvorio nove radne prilike za žene iz ruralnih područja, omogućavajući im da doprinesu porodičnim prihodima i smanje nezaposlenost.
Povezivanje i umrežavanje: MISS i Socijalna franšiza BIO IDEA povezali su žene iz različitih regiona, pružajući im podršku i podstičući razmenu iskustava i resursa.

Ekološke koristi:
Smanjenje upotrebe sirovina: Kroz korišćenje otpada paprike za proizvodnju sapuna i biomaski, smanjena je potreba za dodatnim sirovinama.
Povećana reciklaža: Industrijska simbioza omogućava ponovnu upotrebu resursa i zajedničko korištenje opreme, poput prilagođavanja stare opreme za nove tehnološke postupke, čime se smanjuje opterećenje na prirodne resurse i smanjuju emisije zagađujućih materijala.

Kontrolna pitanja :

Kako industrijska simbioza doprinosi ekološkim koristima?2023-08-29T15:01:58+00:00

Industrijska simbioza doprinosi ekološkim koristima smanjenjem upotrebe sirovina, reciklažom vode, otpada i energije, čime se smanjuje pritisak na prirodne resurse, smanjuje emisije zagađujućih materijala i doprinosi očuvanju prirodne sredine.

Kako industrijska simbioza može stvoriti nova radna mesta i unaprediti kvalitet života u zajednicama?2023-08-29T15:00:58+00:00

Industrijska simbioza, kao što je slučaj sa projektom MiSS, može stvoriti nova radna mesta kroz korištenje ostataka od primarnog proizvoda za proizvodnju novih inovativnih proizvoda. Ovo unapređuje kvalitet života u zajednicama tako što pruža ekonomske prilike i smanjuje nezaposlenost.

Kako industrijska simbioza doprinosi ekonomskim koristima za poslovne subjekte?2023-08-29T14:41:04+00:00

Industrijska simbioza doprinosi ekonomskim koristima organizacija omogućavajući im da stvaraju dodatne prihode kroz prodaju ili razmenu industrijskog otpada, ostvaruju uštede na sirovinama i smanjuju troškove za odlaganje otpada.

2023-11-30T10:48:25+00:00
Go to Top