2.1. Industrijska solidarna simbioza

Industrijska Solidarna Simbioza (ISS) je poslovna strategija koja se bazira na saradnji između različitih društveno odgovornih organizacija i zelenih socijalnih preduzetnica sa ciljem generisanja novih poslovnih prilika kroz razmenu resursa, znanja i veština. Ova inovativna praksa ima za cilj stvaranje održivih ekosistema gde se resursi koriste efikasno, a istovremeno se unapređuje ekonomska dobrobit i društvena inkluzija. Centralna vrednost mreže industrijske solidarne simbioze MISS je solidarnost između članica mreže, naglašavajući podršku socijalnim aspektima i stvaranje održivog poslovnog okruženja.

→ Definicija Industrijske solidarne simbioze
Industrijska Solidarna Simbioza (ISS) predstavlja inovativnu poslovnu strategiju koja se bazira na saradnji između različitih organizacija, uključujući društveno odgovorne kompanije, i zelenih socijalnih preduzetnica/ka, sa ciljem stvaranja održivih ekosistema. Ova praksa podrazumeva razmenu resursa, znanja i veština kako bi se postigla efikasnost u korišćenju resursa, smanjio otpad i podržala održiva ekonomska i ekološka rešenja. Ono što posebno izdvaja ISS je naglasak na solidarnosti i podršci socijalnim aspektima, te se ISS smatra ključnim alatom u promociji zelenog socijalnog preduzetništva i inkluzivnog poslovnog okruženja. Dok konvencionalna Industrijska Simbioza (IS) pripada cirkularnoj ekonomiji koja je još uvek u crvenom moru konkurencije i profita, ISS je osvežavajuće zeleno-plavo more socijalnog preduzetništva po meri čoveka i prirode.

Nastanak ideje i realizacija Mreže Industrijske Solidarne Simbioze (MISS)
Ideja o Mreži Industrijske Solidarne Simbioze (MISS) nastala je kao odgovor na potrebu da se promoviše održivost i inkluzija među malim preduzetnicima i socijalnim preduzetnicama u Srbiji. Inicijatori ovog pokreta su bili svestrani članovi neprofitne nevladine organizacije „Bio Idea za održivi razvoj“, koji su već od 2011. bili angažovani u oblasti očuvanja životne sredine i socijalnog preduzetništva.
Osnovna ideja proizilazi iz iskustva rada sa franšiznom mrežom socijalnih preduzetnica Bio Idea, koja se bavila proizvodnjom ekoloških sapuna. Tokom ovog procesa, shvatili su da postoji ogroman potencijal u međusobnoj saradnji i razmeni resursa između različitih radionica i preduzetnika, posebno onih koji su se bavili tradicionalnim proizvodima poput ajvara.


Ključni trenutak u razvoju MISS bila je odluka da se socijalna franšiza Bio Idea proširi na inkluzivniji način, nudeći podršku i obuku ženama iz ruralnih područja da postanu socijalne preduzetnice. Ovo je bila revolucionarna ideja jer je omogućila ženama da iskoriste svoje resurse, uključujući otpadne materijale od ajvara, kako bi proizvele Sl proizvode sa ekološkom vrednošću.

Kroz pažljivo osmišljene programe obuke, mentorstva i facilitacije, žene su naučile kako da iskoriste svoje resurse, upravljaju otpadom efikasno, i stvore nove proizvode koji doprinose cirkularnoj ekonomiji. Ova kohabitacija između socijalne franšize Bio Idea i strategije ISS omogućila je malim preduzetnicima da brzo primene principe industrijske simbioze, čak i ako nisu imali resurse potrebne za standardnu IS.
Ovaj koncept je brzo postao ključni alat u promociji zelenog socijalnog preduzetništva i stvaranju inkluzivnog poslovnog okruženja. Nastao je savez solidarnosti između različitih organizacija, a centralna vrednost ISS postala je podrška socijalnim aspektima i stvaranje održivih ekosistema. Dok konvencionalna Industrijska Simbioza (IS) može da se uporedi sa ekološki odgovornom tradicionalnom ekonomijom, ISS je postala osvežavajuće „zeleno-plavo more“ socijalnog preduzetništva u Srbiji.
Ovaj pristup je doveo do razvoja mreže ISS (MISS) i digitalne platforme za promociju njenih članova i njihovih proizvoda ( www.industrijskasimbioza.org.rs & www.odrzivirazvoj.org.rs ), što je omogućilo ženama iz ruralnih područja da postanu deo održive ekonomske i ekološke tranzicije ka klimatskoj neutralnosti.

→ Bitne karakteristike industrijske solidarne simbioze


Bitna karakteristika Industrijske Solidarne Simbioze (ISS) je njena kohabitacija sa socijalnom franšizom. Ova kohabitacija omogućava integraciju socijalnih aspekata, održivih poslovnih modela i praktičnu primenu alata cirkularne ekonomije sa ciljem ostvarivanja pravedne i inkluzivne zelene tranzicije ka klimatskoj neutralnosti. Socijalna franšiza, kao koncept, se odnosi na poslovni model u kojem se prava za pokretanje i vođenje posla dele sa socijalno odgovornim ciljevima. Konkretno, u okviru projekta MISS, to znači da franšizne radionice unutar Socijalne Franšize BIO IDEA postaju ključni akteri u ISS, doprinoseći i ekonomskoj i socijalnoj dobrobiti.
Socijalne franšize Bio Idea su već razvile i primenile uspešan poslovni model sa svojim specifičnim pravilima i vrednostima. Franšiza je prepoznala vrednost razmene znanja i veština sa drugim entitetima u okviru mreže BIO IDEA, ali takođe i razmenu resursa koji imaju potencijal da postanu otpad. Ova razmena resursa otvara mogućnost za uspešnu simbiotsku saradnju i uvođenje novog koncepta ISS. Ovo je omogućilo franšiznim radionicama da unaprede svoje poslovanje, istovremeno doprinoseći ciljevima cirkularne ekonomije.
Ova kombinacija poslovne strategije ISS i postojećeg modela socijalne franšize stvorila je sinergijski efekat. Osim što doprinosi održivosti i inkluzivnom ekonomskom rastu, ova kohabitacija omogućila je i prenos vrednih znanja i veština između entiteta unutar ISS i franšiznih radionica.
Socijalna franšiza udruženja BIO IDEA za održivi razvoj , kao osnivač Mreže Industrijske solidarne simbioze, postala je primer kako se poslovni modeli sa socijalnim ciljevima mogu integrisati u širem okviru ISS kako bi se postigla veća održivost i društvena inkluzija.

→ Bitne karakteristike Socijalne franšize BIO IDEA

U okviru našeg projekta, Socijalna franšiza BIO IDEA funkcioniše na sledeći način:


Besplatna franšiza: Franšiza je dostupna bez naknade za ulaz u program. Ovo omogućava ženama sa sela da se pridruže Socijalnoj Franšizi bez finansijskih prepreka.

Solidarnost: Ključno pravilo u okviru socijalne franšize je solidarnost. Svaka nova franšiza, nakon što postane deo mreže, obavezuje se da pruži besplatne obuke i podršku drugim ženama koje žele da postanu franšizerke. Ova međusobna podrška osigurava da se znanje i veštine prenose dalje, omogućavajući širenje Socijalne franšize i inkluziju novih članica.

Poslovna pravila: Franšizerke unutar mreže obavezuju se da se pridržavaju određenih poslovnih pravila i vrednosti. Ovo osigurava doslednost u pristupu i pružanju proizvoda ili usluga sa socijalno odgovornim ciljevima.

Zajednička vizija: Članice mreže dele zajedničku viziju o ekonomskoj emancipaciji žena sa sela i stvaranju održivih zajednica. Ova vizija je srž Socijalne franšize BIO IDEA i njene integracije u ISS.

Ovakav model, socijalne franšize, omogućio je imlementaciju ISS u male biznise franšizerki, doprinoseći ne samo ekonomskoj dobrobiti već i socijalnoj inkluziji žena sa sela. Ovaj pristup omogućava da se znanje i veštine dele i šire, stvarajući održivu mrežu žena sa istim ciljevima za održivo poslovanje malih biznisa i dostojanstven život običnih ljudi uz poštovanje različitosti i solidarnosti među ljudima kao i očuvanje životne sredine i planete Zemlje .

→ Koristi Industrijske Solidarne Simbioze (ISS)

Očuvanje prirodnih resursa: ISS promoviše efikasnije korišćenje resursa putem deljenja i ponovne upotrebe. Ovo smanjuje ukupnu potrošnju resursa i minimizira negativan uticaj na ekologiju.

Smanjenje otpada: Kroz razmenu resursa između simbioznih partnera, ISS smanjuje količinu otpada i doprinosi smanjenju deponija i degradaciji životne sredine

Podsticanje održivih poslovnih praksi: ISS podržava kompanije i preduzetnike da usvoje održive poslovne modele, uključujući nulte emisije gasova staklene bašte i ekološki prihvatljive tehnologije.

Inovacija i razvoj: Kroz saradnju i razmenu znanja, ISS podstiče inovaciju i razvoj novih proizvoda i usluga, posebno u oblastima održivosti i ekologije.

Društvena inkluzija: Socijalne preduzetnice igraju ključnu ulogu u ISS. Ova praksa omogućava ženama sa sela da postanu franšizerke, što doprinosi njihovoj ekonomskoj emancipaciji i društvenoj inkluziji.

Lokalna ekonomija: ISS podstiče razvoj lokalnih ekonomija kroz podršku malim biznisima i preduzetnicama. To dovodi do rasta i ojačanja lokalnih zajednica.

Solidarnost i međusobna pomoć: Ključna vrednost ISS je solidarnost. Kompanije i preduzetnici pružaju podršku jedni drugima, jačajući društvene veze i međusobnu pomoć.

Promocija zelenog socijalnog preduzetništva: ISS je osvežavajuće zeleno-plavo more u svetu preduzetništva. Njegova kombinacija socijalnih i ekoloških ciljeva promoviše zeleno socijalno preduzetništvo kao održivu alternativu.

Socijalna odgovornost: ISS pomaže malim poslovnim inicijativama da postanu društveno odgovorne tako što podržava njihove napore u rešavanju ekoloških i socijalnih izazova.

Zaštita kvaliteta života: Kroz održive poslovne prakse i društvenu inkluziju, ISS doprinosi boljem kvalitetu života žena sa sela i lokalnih zajednica.

Naglasak na socijalnim preduzetnicama i društvenim aspektima Industrijske Solidarne Simbioze jasno ukazuje na vrednosti projekta koje prevazilaze isključivo ekonomske ciljeve. Ovo je suština MISS – harmonija između ljudi, ekonomije i prirode.

Zaključak:

Industrijska Solidarna Simbioza (ISS) i Socijalna Franšiza BIO IDEA predstavljaju izuzetno inovativan i jedinstven model poslovanja koji donosi konkretne koristi kako za društvo, tako i za prirodu. Ova pionirska praksa, implementirana u Srbiji, otvara nove horizonte za održivost malih preduzetničkih inicijativa i stvara duboki društveni uticaj.

ISS se ističe kao poslovni model koji transformiše otpad u sirovinu, koristeći cirkularnu ekonomiju kao osnovu. Ono što čini ISS posebnim je njegova sposobnost da prilagodi pravila i procese kako bi omogućio najranjivijim kategorijama, poput socijalnih preduzetnica, da se uključe u zelenu tranziciju i održivu proizvodnju. Ovaj model podstiče društvenu koheziju i uključivanje svih u zajedničku borbu za očuvanje planete.

Socijalna Franšiza BIO IDEA, kao ključni partner u ovom modelu, omogućava diversifikaciju poslovanja seoskih žena kroz održive proizvode. Ova franšiza doprinosi ekonomskoj emancipaciji i inkluziji, pružajući ženama mogućnost da postanu deo održive mreže sa zajedničkim ciljevima i vrednostima.

Kroz ovu inovativnu kombinaciju, ISS i Socijalna Franšiza BIO IDEA stvaraju cirkularnu petlju u proizvodnji, eliminišući otpad i stvarajući održive proizvode. Ovaj model poslovanja ne samo da doprinosi ekonomskoj dobrobiti, već i promoviše društvenu koheziju, solidarnost i očuvanje prirode. On predstavlja svetli primer kako se održivost može postići kroz inkluzivnost i saradnju, otvarajući put ka boljoj budućnosti za sve nas. Industrijska Solidarna Simbioza i Socijalna Franšiza BIO IDEA nisu samo poslovni modeli, već i inspiracija za druge organizacije i preduzetnike da razmotre slične pristupe i doprinesu stvaranju boljeg sveta.

Kontrolna pitanja :

Kako se ISS može primeniti u drugim sličnim inicijativama i širom sveta?2023-08-29T17:41:31+00:00

ISS model se može primeniti u sličnim inicijativama širom sveta kako bi se podržala održivost malih preduzetničkih inicijativa, inkluzija ranjivih grupa i zaštita životne sredine.

Kako ISS promoviše cirkularnu ekonomiju i zaštitu životne sredine?2023-08-29T17:41:04+00:00

ISS promoviše cirkularnu ekonomiju tako što koristi otpadne resurse za proizvodnju novih proizvoda, čime se smanjuje otpad i podržava održiva upotreba resursa.

Koje su ključne koristi ISS za socijalne preduzetnice, društvo i ekologiju?2023-08-29T17:40:36+00:00

Ključne koristi ISS uključuju ekonomsku emancipaciju žena, stvaranje održivih poslovnih modela, podršku socijalnim ciljevima, promociju cirkularne ekonomije, upravljanje otpadom, kolaborativnu potrošnju i stvaranje proizvoda sa dodatom vrednošću za životnu sredinu.

Kako Socijalna franšiza BIO IDEA funkcioniše i na koji način se povezuje sa MISS-om?2023-08-29T17:40:07+00:00

Socijalna Franšiza BIO IDEA omogućava seoskim ženama da postanu franšizerke bez finansijskih prepreka. Ove franšizerke se obavezuju da pruže besplatne obuke i podršku drugim ženama koje žele da postanu franšizerke, čime se podržava solidarnost i širenje znanja unutar mreže MISS.

Koji su osnovni principi solidarnosti u okviru ISS i kako se manifestuju u praksi?2023-08-29T17:39:37+00:00

Principi solidarnosti u okviru ISS podrazumevaju međusobnu podršku članica mreže, uključujući besplatne obuke i deljenje resursa. Solidarnost je ključna vrednost koja omogućava razmenu i saradnju.

Kako ISS doprinosi održivom poslovanju malih preduzetnica i društvenoj inkluziji?2023-08-29T17:39:12+00:00

ISS doprinosi održivom poslovanju malih preduzetnica pružajući im pristup resursima, znanju i veštinama putem solidarnosti. Takođe, promoviše društvenu inkluziju omogućavajući ženama sa sela da se pridruže Socijalnoj franšizi BIO IDEA.

Šta podrazumeva Industrijska Solidarna Simbioza (ISS) i kako se razlikuje od konvencionalne Industrijske Simbioze (IS)?2023-08-29T17:38:37+00:00

Industrijska Solidarna Simbioza (ISS) je poslovna strategija koja se bazira na saradnji između različitih organizacija, uključujući kompanije i socijalne preduzetnike, sa ciljem stvaranja održivih ekosistema. Za razliku od konvencionalne Industrijske Simbioze (IS), ISS naglašava solidarnost između članica mreže i podršku socijalnim aspektima.

Kroz prethodne sekcije ovog priručnika, duboko smo istražili koncepte Industrijske Solidarne Simbioze (ISS), Mreže Industrijske Solidarne Simbioze (MISS), i Socijalne Franšize BIO IDEA (SF BIO IDEA). Sada je vreme da istražimo kako se ovi koncepti manifestuju u stvarnom svetu i kakve konkretne koristi donose preduzetnicama, zajednicama i životnoj sredini. U narednim delovima, detaljno ćemo analizirati kako ISS, MISS i Socijalna Franšiza BIO IDEA utiču na razvoj poslovanja, podržavaju održivost malih preduzetnika, doprinose socijalnoj koheziji, i čuvaju našu dragocenu planetu Zemlju.

2023-11-30T10:48:12+00:00
Go to Top