2.2. Uticaj ISS na članice mreže MISS

ISS je pokazala značajan uticaj na članice Mreže Industrijske Solidarne Simbioze (MISS), omogućavajući im da unaprede svoje poslovanje i ostvare višestruke koristi. Ovaj koncept je posebno doprineo razvoju preduzetnica, članica MISS-a, pružajući im priliku za diversifikaciju njihovih poslovanja. Naročito je koristan za žene sa sela koje se bave preradom voća, povrća, pčelarstvom, eko turizmom i sličnim delatnostima. ISS je omogućio ovim ženama da efikasnije zbrinjavaju svoj otpad, koristeći ga kao sirovinu za proizvodnju novih ekoloških proizvoda, poput sapuna i prirodne kozmetike. Osim toga, članice MISS-a su se povezale u zajednicu koja pruža podršku, deli znanje i veštine, i omogućava razmenu resursa.

 

→ Profili članica Mreže Industrijske Solidarne Simbioze (MISS)
Dva osnovna profila članica MISS-a dodatno obogaćuju ovu mrežu. Prvi profil čine žene sa sela koje su uključene u socijalnu franšizu BIO IDEA radi diversifikacije svoje proizvodnje. ISS im pruža mogućnost da efikasno zbrinjavaju bio-otpad i koriste ga kao aktivne komponente u svojim proizvodima. Drugi profil članica MISS-a čine socijalne preduzetnice koje se bave proizvodnjom sapuna i prirodne kozmetike. One su partneri ženama sa sela i preuzimaju obrađen bio-otpad od njih za svoje proizvode. Ove dve grupe članica MISS-a ostvaruju dublju povezanost, stvarajući dvosmernu i kovalentnu (što znači da se resursi i znanje razmenjuju u obostranom interesu) vezu. To čini MISS posebnom mrežom koja doprinosi ekonomskom i socijalnom razvoju žena i ruralnih zajednica. Kovalentna veza podrazumeva da se resursi i znanje razmenjuju na uzajamnu korist, čineći ovu saradnju snažnom i održivom. Kroz ovaj priručnik, već smo razmotrili nekoliko primera kako članice Mreže Industrijske Solidarne Simbioze (MISS) ostvaruju korisnu i održivu saradnju. Ovi primeri ilustruju snagu kovalentnih veza između žena sa sela, koje se bave raznovrsnim poljoprivrednim aktivnostima, i socijalnih preduzetnica iz oblasti proizvodnje sapuna i prirodne kozmetike. Kroz ovakvu saradnju, resursi i znanje razmenjuju se na uzajamnu korist, što doprinosi ekonomskom i socijalnom razvoju ruralnih zajednica.

 

→ Profil 1. : Žene sa sela

Članice mreže MISS su vredne i uporne žene sa sela koje obavljaju raznovrsne poslove. Većina njih ima srednji nivo obrazovanja i vode svoje male biznise ili seoska gazdinstva, istovremeno brinući o svojoj porodici. Večinom nisu vlasnice seoskih gazdinstava ili nekretnina i često su neformalno zaposlene. Nose teret brige o porodici, kao i o starijim članovima njihovog seoskog domaćinstva. Da stvari budu izazovnije, suočavaju se s problemima loše infrastrukture i patrijarhalnim stereotipima u selima u kojima žive.

Ove vredne i uporne žene su često generatori bio-otpada, iako to možda nisu svesne. Njihove svakodnevne aktivnosti, kao što su prerada voća i povrća ili upravljanje seoskim imanjima, rezultiraju stvaranjem bio-otpada. Iako se trude da očuvaju svoju zajednicu i prirodu, često se suočavaju s problemom divljih deponija koje same nenamerno pune. Uprkos tome, većina njih nema izraženu ekološku svest ili znanje o održivim alternativama. MISSS im pruža priliku da nauče kako efikasno upravljati tim bio-otpadom i doprineti održivosti poslovanja i očuvanju okoline.

Poslovne aktivnosti: Njihove aktivnosti obuhvataju različite poslove, uključujući preradu voća i povrća, pčelarstvo i proizvodnju tradicionalnih proizvoda. Međutim, ovakvi poslovi često su sezonski i podložni sezonskim varijacijama i tržišnim oscilacijama u poljoprivredi. Žene sa sela se suočavaju sa izazovima koji uključuju visok nivo otpada u njihovoj proizvodnji. Nerentabilnost je česta pojava jer se deo sirovina gubi ili ne iskorišćava efikasno. Pored toga, prodaja njihovih proizvoda je često neredovna, delom zbog nedostatka podrške u smislu savremenog dizajna proizvoda, pristupa internet prodaji i raznolikih kanala prodaje. Ovi izazovi čine njihove poslove manje stabilnim i otežavaju održivost njihovih malih biznisa. Kroz učlanjenje u Mrežu Industrijske Solidarne Simbioze (MISS), ove žene dobijaju priliku da prevaziđu ove izazove i postanu održive preduzetnice.

 

→ Uticaj Mreže Industrijske Solidarne Simbioze (MISS) na žene sa sela:

Svaka žena sa sela koja pristupa Mreži Industrijske Solidarne Simbioze (MISS) ulazi u proces koji ima potencijal da značajno promeni njene poslovne prakse, život i zajednicu u kojoj živi. Kroz niz koraka, naši facilitatori su identifikovali ključne promene koje će se postepeno dogoditi, pružajući podršku ženama u seoskim biznisima na njihovom putu ka trajnoj transformaciji.

Promena 1: Otvoreni kanali komunikacije i povećana vidljivost
Kroz članstvo u ISS i MISS-u, pristup novim kanalima komunikacije sa drugim preduzetnicama i organizacijama postaje stvarnost za žene sa sela. Umrežavanjem sa različitim sektorima, otvaraju se vrata za razmenu iskustava, znanja i ideja. Ova promena širi poslovne horizonte i omogućava ženama da budu deo šire zajednice.

Promena 2: Podignuti kapaciteti žena sa sela kroz program podrške i mentorstva
Kroz MISS, žene sa sela dobijaju podršku i mentorstvo od iskusnijih članica mreže. Ovo je ključno za unapređenje poslovnih veština i ličnog rasta. Mentorstvo igra ključnu ulogu u razvoju novih proizvoda, marketingu i poslovnom planiranju.

Promena 3: U seoskim radionicama usvojena znanja i veštine za preradu bio-otpada u vredne sirovine
MISS pruža praktične obuke i edukaciju u vezi sa održivom proizvodnjom, upravljanjem otpadom i cirkularnom ekonomijom. Žene sa sela stiču nova znanja i veštine koje mogu primeniti u svojim biznisima, čineći ih održivijim i ekološki odgovornijim. Takođe, kroz ovaj proces, ostaci od paprike postaju vredne sirovine koje se koriste u različitim sektorima.

Promena 4: Proizvodi radionica sa sela prisutni na lokalnom i regionalnom tržištu
Članstvo u MISS-u omogućava ženama sa sela da prošire svoj vidokrug i pristupaju širim tržištima. Kroz umrežavanje, postaju sposobne za lakše plasiranje svojih proizvoda i usluga, što rezultira povećanjem prihoda. Ove promene takođe otvaraju mogućnost formalizacije poslovanja, uključujući plaćanje poreza i doprinosa, čime se prelazi iz neformalne zaposlenosti u formalnu. Takođe, proizvodi od bio-otpada takođe su prisutni na simbioznom tržištu.

Promena 5: Podignuta svest o društvenoj koheziji i ekološka transformacija
Kroz ISS i MISS, žene sa sela postaju deo veće zajednice koja promoviše inkluziju i solidarnost. Osećaj pripadnosti mreži jača njihovo samopouzdanje i motivaciju za unapređenje svog poslovanja i zajednice u kojoj žive. Takođe, svest o društvenoj koheziji raste, a ekološka transformacija se ogleda kroz smanjenje divljih deponija i unapređenje održivih praksi.

Kroz sve ove promene, žene sa sela postaju sastavni deo velike promene koja se dešava kroz zelenu tranziciju ka klimatskoj neutralnosti. Izolacija njihovih lokalnih sredina postepeno se prevazilazi, a ostvaruje se veći društveni,ekonomski i ekološki uticaj.

 

→ Profil 2. : Franšizerke socijalne franšize BIO IDEA sapuna

Franšizerke Socijalne franšize BIO IDEA sapuni su inspirativne i hrabre žene koje vode male zanatske radionice za izradu sapuna i prirodne kozmetike. Ova grupa izuzetnih preduzetnica često pripada ranjivim kategorijama društva. Među njima su žene koje su bile dugoročno nezaposlene, starije dame koje se ponosno bave ovim poslom, mlade žene bez značajnog nivoa obrazovanja, samohrane majke koje hrabro balansiraju poslovne i porodične obaveze, kao i žene koje su prošle kroz teške periode nasilja ili su izbeglice iz svojih zemalja.

Takođe, među franšizerkama možemo naći pripadnice nacionalnih manjina koje svojom kreativnošću obogaćuju kulturnu raznolikost.

Socijalna franšiza BIO IDEA sapuni pruža ovim ženama izuzetnu podršku. Omogućava im da osnuju svoje radionice, pruža im obuku i stručno vođenje u procesu izrade sapuna i prirodne kozmetike. Takođe, franšiza im pomaže u nabavci sirovina po povoljnim cenama i podržava ih u plasmanu njihovih proizvoda kod socijalno odgovornih kompanija i trgovaca.

Jedan od ključnih ciljeva ovih franšizerki je pronalaženje novih sirovina sa aktivnim komponentama koje mogu obogatiti njihove proizvode. Njihov cilj je izdvajanje na tržištu, nudeći visokokvalitetne proizvode sa potencijalom za rešavanje specifičnih problema kože. Ono što čini ovu potragu posebno inspirativnom jeste činjenica da te nove sirovine često dolaze iz resursa koje žene sa sela imaju, a koje franšizerke do sada nisu poznavale.

Njihovi biznisi se baziraju na ručnoj izradi sapuna i prirodne kozmetike sa malim kapacitetima proizvodnje. Zbog ograničenih resursa, često nailaze na izazove u nabavci sirovina po povoljnim cenama. Ovo ih motiviše da istraže nove alternative i razmotre simbioznu saradnju sa ženama sa sela. Pod pokroviteljstvom Socijalne franšize BIO IDEA sapuni i uz podršku Mreže Industrijske Solidarne Simbioze (MISS), ove franšizerke postaju dragoceni simbiozni partneri ženama sa sela. Njihova saradnja će se fokusirati na korišćenje resursa sa sela kao sirovina za proizvodnju visokokvalitetnih proizvoda, stvarajući win-win situaciju za obe strane i doprinoseći održivom razvoju i inkluzivnom poslovnom okruženju.

→ Uticaj Mreže Industrijske Solidarne Simbioze (MISS) na socijalne preduzetnice i franšizerke

Franšizerke Socijalne franšize BIO IDEA ulaze u Mrežu Industrijske solidarne simbioze (MISS) s određenom prednošću zbog već stečenih znanja kroz franšizu, ali njihov ulazak u MISS donosi dodatne pozitivne promene:

Promena 1 : Postignuta održivost poslovanja:
Socijalne preduzetnice koje se bave proizvodnjom sapuna i prirodne kozmetike ulaskom u MISS dobijaju pristup obrađenom bio-otpadu iz prerade voća, povrća. Ovo im omogućava da koriste ove sirovine kao bioaktivne komponente u svojim proizvodima, čineći ih ekološki odgovornijim i održivijim. Takođe, ova saradnja omogućava efikasnije iskorišćavanje resursa i smanjenje otpada.

Promena 2 : Razvijeni novi proizvodi:
Socijalne preduzetnice, u saradnji sa ženama sa sela i korišćenjem resursa iz MISS-a, aktivno razvijaju nove proizvode. Na primer, ostaci od ajvarske paprike koriste se za proizvodnju sapuna i prirodne kozmetike. Ova kreativnost i diversifikacija proizvoda otvaraju nove tržišne mogućnosti i povećavaju prihode.

Promena 3 : Uspostavljena mentorstava i prijateljski odnosi:
Socijalne preduzetnice nisu samo primaoci, već i davaoci. One pružaju besplatne obuke i edukaciju ženama sa sela koje su deo Socijalne Franšize BIO IDEA. Ovo doprinosi unapređenju njihovih veština i znanja, a takođe uspostavlja trajne prijateljske odnose u okviru poslovanja. Odnosi izgrađeni na međusobnoj podršci doprinose jačanju zajednice.

Promena 4 : Ostvaren društveni uticaj:
Kroz svoje poslovanje, socijalne preduzetnice čine pozitivan društveni uticaj. Njihovi proizvodi promovišu očuvanje životne sredine, smanjenje otpada i podržavaju ekonomsku emancipaciju ranjivih grupa, posebno žena sa sela. Ovaj društveni angažman nije samo poslovni cilj već i doprinos većem društvenom dobru.

Sve ove promene zajedno čine franšizerke Socijalne franšize BIO IDEA sapuna ključnim akterima u održivom razvoju i inkluzivnom poslovnom okruženju, čineći njihovu ulogu u MISS-u još dragocenijom.

 

Zaključak:
Uticaj ISS na članice mreže MISS

Članstvo u Mreži Industrijske Solidarne Simbioze (MISS) ima dubok i višestruk uticaj na žene sa sela, posebno članice Socijalne franšize BIO IDEA sapuna. Ovaj uticaj se manifestuje kroz društveni, ekonomski i ekološki aspekt, stvarajući pozitivne promene kako u njihovim poslovnim praksama, tako i u široj zajednici.

Društveni Uticaj:
MISS omogućava članicama da se integrišu u veću zajednicu koja promoviše inkluziju i solidarnost. Osećaj pripadnosti mreži jača njihovo samopouzdanje i motivaciju za unapređenje svog poslovanja i zajednice u kojoj žive. Takođe, kroz edukaciju i obuke, članice MISSa pružaju podršku jedna drugoj, stvarajući dugoročne prijateljske odnose i jačajući njihovu međusobnu podršku.

Ekonomski Uticaj:
MISS proširuje poslovne horizonte članica omogućavajući im pristup širim tržištima. Kroz umrežavanje, postaju sposobne za lakše plasiranje svojih proizvoda i usluga, što rezultira povećanjem prihoda. Osim toga, formalizacija poslovanja, uključujući plaćanje poreza i doprinosa, čini njihove biznise održivijim i podržava ekonomsku emancipaciju.

Ekološki Uticaj:
Članice MISSa imaju ključnu ulogu u smanjenju otpada i reciklaži. Korišćenje ostataka od prerade voća, povrća i drugih resursa kao sirovina za proizvode smanjuje količinu otpada koja bi inače završila na deponijama. Osim toga, proizvodnja sapuna i kozmetike sa prirodnim i održivim sirovinama doprinosi očuvanju prirodne sredine i promoviše ekološki odgovorno poslovanje.

Najzad, MISS i članice aktivno doprinose zelenoj tranziciji ka klimatskoj neutralnosti. Ova tranzicija je pravedna i inkluzivna, što znači da svi imaju koristi od nje. Učlanjenjem u MISS, članice postaju sastavni deo ove promene i ostvaruju veći društveni, ekonomski i ekološki uticaj.
Kroz sve ove promene, MISS postaje ključna pokretačka snaga održive i inkluzivne ekonomske transformacije ruralnih područja. Uticaj mreže nije samo lokalno vidljiv, već ima i globalne implikacije za očuvanje prirode i podršku ranjivim grupama u društvu.

Kontrolna pitanja :

Koji je ključni cilj MISS-a u ekološkom aspektu?2023-08-29T18:15:29+00:00

Ključni cilj MISS-a u ekološkom aspektu je stvaranje održivih i inkluzivnih praksi, smanjenje otpada i podrška ekonomskoj emancipaciji, doprinoseći globalnim naporima za zaštitu prirode.

Kako MISS podržava zelenu tranziciju i zaštitu prirode?2023-08-29T18:15:03+00:00

MISS promoviše zelenu tranziciju ka klimatskoj neutralnosti kroz inkluzivne prakse. Članice postaju deo ove promene, doprinoseći očuvanju prirode i podršci ranjivim grupama u društvu.

Kako članice MISS-a doprinose ekološkim promenama?2023-08-29T18:14:37+00:00

Članice MISS-a aktivno doprinose smanjenju otpada kroz korišćenje ostataka od prerade voća i povrća u svojim proizvodima. Takođe, proizvode ekološki odgovorne proizvode koristeći prirodne i održive sirovine, što podržava očuvanje prirodne sredine.

Kako članice MISS-a ostvaruju ekonomski uticaj kroz svoje članstvo?2023-08-29T18:14:09+00:00

Članice MISS-a proširuju svoje poslovne horizonte, pristupajući širim tržištima i povećavajući prihode. Takođe, formalizacija poslovanja doprinosi ekonomskoj emancipaciji.

Kako Mreža Industrijske Solidarne Simbioze (MISS) utiče na društveni aspekt članica?2023-08-29T18:13:44+00:00

Primer odgovora: MISS jača osećaj pripadnosti i solidarnosti među članicama, unapređuje njihovo samopouzdanje i podržava međusobno mentorstvo, što rezultira pozitivnim društvenim uticajem.

2023-11-30T10:48:10+00:00
Go to Top