Cirkularna ekonomija promoviše održivo korišćenje resursa putem ponovne upotrebe proizvoda i materijala, recikliranja, obnove materijala i ekodizajna, čime se minimizira pritisak na prirodne ekosisteme.