Industrijska simbioza doprinosi održivom korišćenju resursa i smanjenju negativnog uticaja na okolinu tako što smanjuje potrebu za novim sirovinama, smanjuje količinu otpada koji se odlaže na deponije i smanjuje emisije štetnih gasova u atmosferu.