Cirkularna ekonomija se razlikuje od tradicionalnog linearnog modela upravljanja resursima jer se oslanja na koncepte kao što su smanjenje, ponovna upotreba i recikliranje resursa, umesto da resurse jednostavno koristi i odbacuje. Osnovni principi cirkularne ekonomije podrazumevaju minimiziranje otpada, produžavanje životnog veka proizvoda i materijala putem recikliranja i ponovne upotrebe, te promovisanje efikasnijeg korišćenja resursa. Ovakav pristup je važan za održivost i zaštitu okoline jer smanjuje pritisak na prirodne resurse, smanjuje otpad koji zagađuje životnu sredinu, i doprinosi ciljevima održivog razvoja kao što su smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i očuvanje prirodnih resursa. Takođe, cirkularna ekonomija promoviše ekonomsku održivost kroz stvaranje novih poslovnih prilika i radnih mesta, posebno u sektorima poput reciklaže i obnovljivih izvora energije.