Resursi se dele između organizacija u okviru industrijske simbioze putem dogovora i saradnje. Na primer, kompanija A može dostaviti svoje otpadne materijale kompaniji B koja ih koristi kao sirovinu za svoju proizvodnju. Putem ugovora preciziraju se uslovi i obaveze obe strane, uključujući vrstu resursa koji se razmenjuju, količinu, vremenski okvir, logističke detalje i eventualne finansijske aranžmane. Ovaj ugovor osigurava transparentnost i sigurnost u procesu razmene resursa između organizacija, doprinoseći tako efikasnom i održivom funkcionisanju industrijske simbioze.