Glavne prepreke uključuju nedostatak jasnih regulativa, nedostatak finansijskih podsticaja, nedovoljno znanje i veštine za nove procese i tehnološke postupke, nedostatak svesti o potencijalu resursa otpada i izazove u komunikaciji i pregovaranju sa potencijalnim partnerima.