Ključni koraci uključuju opis trenutnog poslovnog modela, procenu strategija, odabir relevantnih strategija, dizajniranje cirkularnog poslovnog modela i poređenje rezultata.