Ključno za uspeh ISS modela u svakoj fazi razvoja je angažman svih partnera, jasno definisani ciljevi, fleksibilnost za prilagođavanje, efikasno upravljanje resursima i kontinuirano praćenje i evaluacija rezultata kako bi se obezbedila održivost i kontinuirani napredak.