Osnovna svrha industrijske simbioze u kontekstu cirkularne ekonomije je stvaranje sistema u kojem se resursi i otpadne materije iz jedne industrije koriste kao sirovina ili resurs u drugoj industriji. Time se postiže smanjenje otpada i efikasnije korišćenje resursa, što je ključno za cirkularni model.